Jdi na obsah Jdi na menu
 


První krůčky skautingu v Kralovicích
 
                Skauting v našem městě byl založen okolo roku 1936.
Nemáme bohužel k dispozici kroniky ani jinou dokumentaci, která byla zčásti ztracena a zčásti zničena nebo odcizena. Podle vyprávění br. Karla Reischla – Šikyho, který přišel do oddílu v roce 1937, zde již chlapecký skautský oddíl existoval. Nesl název 1. skautský oddíl Kralovice, měl dvě družiny a celkem asi 25 členů. Jména vůdců ani rádců oddílu nejsou známa.
Základem činnosti byl pobyt v přírodě a její poznávání. Tradičními cíli výprav se staly zříceniny hradů Krašova a Libštejna na řece Berounce. Zde se také před válkou konaly letní tábory.
               
Druhá světová válka
 
                Během války se členové oddílu nadále scházeli, ale oficiálně neexistovala žádná činnost. Po 2. sv. válce Junák v Kralovicích začal pracovat v roce 1945. Prvním úkolem bylo hlídkování podél protektorátní hranice mezi Kralovicemi a Vysokou Libyní. Velitelem hlídky byl určen br. J. Syllaba a pod jeho vedením skauti také zajišťovali převzetí německých vojenských objektů ve Zhořci a Vlkošově na Manětínsku. Chlapecký oddíl v té době měl asi 10 členů, které vedl br. J. Košař. Vůdcem střediska byl br. Václav Běžel.
Bezprostředně po válce došlo k velkému rozmachu skautingu v rámci regionu. V nejbližším okolí Kralovic vznikly oddíly v Kožlanech, Čisté, Plasích a Kaznějově.
 
Obnovení činnosti – ne nadlouho
 
                V roce 1948 byl v rámci střediska založen dívčí oddíl, jehož členkami byly i sestry z Čisté. Vůdkyní dívčího kmene byla s. Marie Pojarová, vedoucí skautek s. Marie Rajská – Manka, světlušky vedla s. Vlasta Lüftnerová – Aťka. Tábory se konaly r. 1948 na Sklárně u Žihle, r. 1949 na Týřově, r. 1950 v Měsíčním údolí u Vlašimi. Zaměření činnosti se od předválečné doby nijak nezměnilo. Jednotlivé družiny se scházely na schůzkách – buď u vůdců oddílu, nebo v družinových klubovnách, které poskytli většinou rodiče dětí, protože žádná základna k dispozici nebyla. Zhruba jedenkrát za měsíc se konala společná akce celého střediska. Na letní tábory jezdilo vždy celé středisko na stejné tábořiště, děvčata i chlapci. Do roku 1950, kdy byl skauting režimem opět zrušen, mělo naše středisko asi 30 dívek a 50 hochů, celkem i s dospělými asi 100 členů.
 
Bouřlivý konec 70. let
 
                Další činnost Junáka v Kralovicích začala v květnu roku 1968. Impulsem se stalo shromáždění Junáka v Praze 29.3.1968. O obnovení skautingu se postarali br. Maxmilián Holub – Mex (později vůdce chlapeckého kmene), br. Alois Vaněček – Pirát (který se následně stal vůdcem střediska), br. Otokar Šnajdauf – Šmidra (vůdce chlapeckého kmene v Nečtinech) a br. Antonín Široký – Robin (později vůdce vlčat). Do konce školního roku byl položen základ budoucího střediska získáním prvních osmi hochů, vesměs ročníku 1954. Už 23.-25.8.1968 byl uspořádán první rádcovský kurz v Nečtinech. Vzhledem k srpnovým událostem musel být ale přesunut do podzimu téhož roku. Mezitím se už formoval sbor činovníků a začalo se uvažovat o založení dívčího kmene. Na prvním náboru počátkem října se do organizace přihlásilo 46 nových členů. V dubnu r. 1969 se počet skautů ve středisku přehoupl přes 100 a dále rostl. Chlapecký 1. oddíl měl tři družiny: Sovy, Netopýry, Jestřáby a tři družiny vlčat: Tygříky, Pantery a Káňata. Děvčata, tak jako v letech 1948 – 50, vedly s. M. Rajská – Manka (skautky) a s. V. Lüftnerová – Aťka (světlušky). Chlapecké i dívčí tábory se konaly společně v r. 1969 – 70 pod zříceninou hradu Krašova.
Roku 1970 došlo k opětovnému zrušení Junáka v Československu. V té době mělo naše středisko na 150 skautů, skautek a činovníků.
               
Rok 1989
                K poslednímu dosud trvajícímu oživení došlo po listopadových událostech v roce 1989. Počátkem ledna byli do Plzně sezváni členové ORJ Plzeň – sever a činovníci jednotlivých oddílů z r. 1968. Z našeho střediska to byli br. Šmidra, br. Robin a s. Aťka. Alespoň radou se zapojili i ti, kteří již ve městě nebydleli – br. Mex a br. Pirát. Z bývalých činovníků se zapojili br. Jiří Janovský – Ježdík a br. Šiky. Po tomto setkání se začali opět hledat děti a noví činovníci ochotní pracovat pro středisko. První nábor dětí proběhl v květnu pod vedením výše jmenovaných činovníků v Kralovicích a Žihli. V červenci téhož roku byl za pomoci středisek Kaznějov, Horní Bříza, Třemošná a Tlučná uspořádán v bývalém domě pionýrů v Kralovicích první rádcovský kurz. Slib prvních pěti nových rádců z našeho střediska se konal v srpnu. Na podzim došlo k předání střediska Omaha Kralovice do rukou br. Jiřího Reischla - Šikyho, oddíl v Žihli přebral od br. Šmidry br. Jiří Boček – Šaman. Na podzim zemřel náhle v Poděbradech br. Alois Vaněček – Pirát, bývalý vůdce střediska a člověk, kterému skauting v našem městě ale i v jeho posledním bydlišti – Pardubicích – vděčí za mnohé.
 
90. léta – současnost
                Po obnovení se Junák potýkal s mnoha problémy. Bylo potřeba vzdělat a připravit nové činovníky pro vedení středisek, obnovit strukturu organizace a členskou základnu takřka od základů, vyrovnat se s předsudky společnosti – a to i přesto, že Junák nikdy nebyl nástrojem totalitní moci.
Celoroční činnost vrcholila na skautských táborech (putovní: Krásná u Aše, v okolí Střely; stálé stanové tábory na Sklárně u Žihle, v Kožlanech, v Tisu u Blatna, v Nečtinech, na Manětínském potoce, v Chrášťovicích, na Kubrychtově boudě v Českém krasu, v Janské v Českém Švýcarsku 2003, v Mlázovech u Sušice 2004, v Mezholezích u Horšovského Týna 2005 a 2006, v Blatně 2007 a 2008), konaly se nábory dětí a vzdělávací kurzy.
Během 90. let se vystřídalo několik vůdců střediska, většinou z řad oddílových vedoucích (br. Šaman, s. Jana Šuldová – Kůča), od r. 2003 je vedoucím střediska br. Petr Knedlík – Montek.
Kralovické středisko velikostí nepatří mezi ty největší, avšak činností, podnikavostí i výsledky své práce se může měřit i se středisky mnohem početnějšími. Obětavost vedoucích několikrát ocenila i Krajská rada Junáka.
V roce 2005 se vedoucí střediska velkou měrou podílel na programu Západočeského Jamboree v Plzni, někteří rádci pomáhali v servistýmu a ti nejmenší se do krajské metropole podívali jako účastníci.
Středisko se podílí i na dalších významných akcích – pořádáme Turistické závody ve spolupráci s KČT Šikulové, pomáháme na kralovických sportovních akcích v průběhu roku.
V minulých letech jsme podnikli několik zahraničních expedic (v rámci okresu PS) – Dobrovol‘níci pre Tatry 2005, Slovinsko 2006, Ukrajina 2007 a 2008.

V současné době je středisko Omaha Kralovice jediné funkční na okrese Plzeň-sever, má 50 registrovaných členů. Pilířem činnosti jsou pravidelné družinové schůzky na klubovně, společné výpravy, brigády, letní tábory a tradiční akce (Gympl na cestách, Turistické závody, Květinový den, Postavme školu v Africe, Vánoční celostředisková schůzka, Betlémské světýlko, Štědrodenní procházka).

text Montek